Hak'kın gizli Velî'si bir Hamzavî-Melâmî

Hak'kın gizli Velî'si bir Hamzavî-Melâmî
Çocuk iken fakîre Sır'rıyla oldu hâmî1.

Nâfiz nazarlarından akmakta olan himmet,
Sır'rıma nüfûz edip, oldu yüce bir ni'met.

Yıllarca sürdü gitti bu rûhanî te'sir,
Gönlüm oluncayadek Rûhî Sultân'a esîr.

"Makām-ı Reşâdet"
i2 lûtfederek Nûr'uyla,
Mürşid'im tahmîl etti3 bu fakîri Sır'rıyla.

Ellidokuza kadar beş yıl sürdü muhabbet;
Derakab4 Rûhî Sultân Hak'ka etti azîmet5.

Otuzbeş yıl hizmette bulundum Çelebî'ye;
Mahlâsım oldu "Ganiyy", vüsûl ettim Nebî'ye.

Tecellîlere rağmen sırladım hep Zât'ımı,
Arz edip Mürşid'ime yalnızca mir'âtımı.

Çelebî Sultân
dahi edince terk-i Dünyâ
İhvânın6 kalmasından rehbersiz, ettim hayâ7.

Muallâkda8
kalmasın, ihyâ olsun hayâtı
Endîşesiyle ancak kabûl ettim Bey'âtı.

Vâris kılındım fakîr ilme ve füyûzâta,
El'an hizmet ederim hem Sıfât'a hem Zât'a.