Gene esti bâd-ı Yâr gönlümde nefha nefha;

Gene esti bâd-ı1 Yâr gönlümde nefha2 nefha;
Tavırları nefsimin dizildi safha safha.
Cânân ile visâle ra'şeyle müştak Rûh'um
Ummân-ı Nûr-ı Hak'da tâlib fenâya, mahva.